ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติโรงเรียนอนุบาลพัทลุงโดยย่อ
            โรงเรียนอนุบาลพัทลุง ได้ก่อสร้างเมื่อ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.
2500  บนเนื้อที่ 1 ไร่  3 งาน 57 ตารางวา และเปิดทำการสอน เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2501 การรับนักเรียนเข้าเรียนระยะแรก กระทรวงศึกษาธิการอนุญาตให้รับเพียง 1 ห้องเรียน โดยมีนักเรียนชาย 15 คน นักเรียนหญิง 17 คน  และได้บรรจุแต่งตั้ง นางสาวละออง  พลับประสิทธิ์  วุฒิประโยคครูอนุบาล รักษาการในตำแหน่งครูใหญ่ แผนกศึกษาธิการจังหวัดพิจารณาเห็นว่ามีครูเพียงคนเดียวเป็นภาระทีหนัก ส่งผลต่อการอบรมสั่งสอนนักเรียน จึงได้สั่งการให้นางอัญชลี จุรุพันธ์  ครูโรงเรียนประชาบาลมาช่วยทำการสอนอีกคนหนึ่ง พร้อมนักเรียนภารโรง 2 คน คือ นายรักษ์  รัตนร่วม  และนางสาวประณีต  พิทักษ์
            ปี พ.ศ.
2515  โรงเรียนได้ใช้พื้นที่วัดประดู่หอมก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 030 ขนาด 8 ห้องเรียน 2 ชั้น
            ปี พ.ศ.
2523  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ 
            ปี พ.ศ.
2546  โรงเรียนได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
            ปี พ.ศ.
2552  ผู้ปกครอง นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันก่อสร้างอาคารประกอบ 1 หลัง 3 ชั้น (อาคารเฉลิมพระเกียรติ)
            ปี พ.ศ.
2556  องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง ได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามถนนระหว่างอาคารเรียน 4 และอาคารเรียน 5
            ปี พ.ศ.2558  โรงเรียนได้รับการอนุมัติงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28   4 ชั้น 12 ห้องเรียน
            ปัจจุบันโรงเรียนอนุบาลพัทลุง จัดการศึกษาตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นอนุบาลปีที่
1-2 ) จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 75 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน นักเรียน 1,681  คน