คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.สุทธิดา ชูปาน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ณัฐณิชา ชูผอม
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ปานภัส วสิทธิ์พล
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชนัญชิดา เพชรบูรณ์
ตำแหน่ง : ประชาสัมพันธ์
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นรมน ขาวอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.โศภิสรา เก้าเอี้ยน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ปัญจวุฒิ ขวัญสกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ถนอมขวัญ เปพาทย์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ชนิกานต์ กาลานุสนธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ศิลป์สิริ มีศิลป์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ช.ธนกฤต สังข์จีน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ลลิภัทร เหล่าภักดีพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.5
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.นิตย์รดี ปียะปันท์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.พัชรพร บุญชรัตน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.เนติยา ทองแก้วเกิด
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : ด.ญ.ลภัสรดา มานันตพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ระดับชั้น : ป.6