วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
ภายในปี พ.ศ. 2563 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งสู่มาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม
ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน