คณะผู้บริหาร

นายภักดี จำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
เบอร์โทร : 081-9882999
อีเมล์ : surasit@anubanphatthalung.ac.th

นางอรอุมา ชักแสง
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง
เบอร์โทร : 082-8226963
อีเมล์ : onuma@anubanphatthalung.ac.th

นางนิชกานต์ บุญรุ่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 082-9481359
อีเมล์ : nichakarn@anubanphatthalung.ac.th