คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบันเทิง วรศรี
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : แพทย์หญิง พรปณิธาน สมเจริญวัฒนา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นางอัญชลี ศรีอินทร์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นางนิศานาถ พุทธชู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นายไตรศักดิ์ รักใหม่
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ รักชุม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการ พระแสงอรุณ ธีรปญฺโญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชิต ขุนสารวัตร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต เต็มนิล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นายสมใจ มากคง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นายจิต แก้วทิพย์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นายปกครอง รัตนชุม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้แทนจาก :
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษ เชาว์บวร
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิบูลย์ชาติ ตั้งติเวชกุล
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายศรัณย์ บัวทองเรือง
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ