สายชั้น ป.5

นางทศพร ตันติกานต์กุล
ครู คศ.4
หัวหน้าสายชั้น ป.5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางพรรณเพ็ญ โสมณะ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางรุ้งลาวลัย์ ดำแก้ว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางอัญชลี ศรีอินทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางพัชรี ไชยเกตุ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางทศพร ตันติกานต์กุล
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/3

นางเย็นจิตร เพชรกาฬ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/4

นางสุมลฑา จำนงค์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5

นางปลื้มจิต ชูขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/5