เพลงโรงเรียน
มาร์ช ร.ร. อนุบาลพัทลุง
https://www.youtube.com/watch?v=GM2iYkoZ6hs
เพลง อนุบาลรำลึก
https://www.youtube.com/watch?v=vPLm0W_7W3o