ประชาสัมพันธ์การดาวน์โหลดแอพลิเคชั่น Co2 Calculator ของ กฟผ. เพื่อศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแบบทดสอบมาตรฐาน
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
บันทึกสถิตินักเรียนประจำเดือน
เดือนมิถุนายน
เดือนพฤษภาคม
เอกสารงานวิจัยเพื่อการศึกษา
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช่เกมทางภาษา
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเกม การศึกษา โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
การพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กปฐมวัย โดยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง งานประเพณี แข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง
การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER
รับเรื่องร้องเรียน
ลิ้งค์น่าสนใจ