คณะผู้บริหาร

นายภักดี จำนงค์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 074613178
อีเมล์ : surasit@anubanphatthalung.ac.th

นางอรอุมา ชักแสง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 074613178
อีเมล์ : onuma@anubanphatthalung.ac.th

นางนิชกานต์ บุญรุ่ง
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 074613178
อีเมล์ : nichakarn@anubanphatthalung.ac.th