คณะผู้บริหาร

นายศรัณย์ บัวทองเรือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง

ว่าที่ ร.ต.สุรสิทธิ์ เธียรสุรารักษ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพัทลุง