สายชั้น ป.1

นางศิริวรรณ ชาญอาวุธ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้น ป.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวอรญา ครุฑคง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวอุบลรัตน์ วาดแสง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายสุทธินันท์ สงกลิ่น
ครู
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางนุลัดตา ไชยรุต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุนันทา เธียรสุรารักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสาวสุภัทรา รอดชุม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางศุภาพิชญ์ สมุหะเสนีโต
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1