ปฐมวัย

นางสาวดวงกมล เกื้อมิตร
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางศิริลักษณ์ เพชรศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวดวงกมล เกื้อมิตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางภาวดี คงแข็ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางสาวอัจฉรา ดำรัส
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/4

นางนฤมล ยศไพโรจน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางสาวเสาวลักษณ์ เพ็ชรกาศ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2