สายชั้น ป.3

นางเพชรรัตน์ เปล่งเสียง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางเพชรรัตน์ เปล่งเสียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจุฑาภัสนัน มณีพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายหร้อโสน ดนเขียว
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอภิญญา มีสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสิริพร จำปา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางดอกสร้อย เกตุขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางปิยนุช สุริโย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5