สายชั้น ป.3

นางสาวสิริพร จำปา
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้น ป.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางเพชรรัตน์ เปล่งเสียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางจุฑาภัสนัน มณีพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางดอกสร้อย เกตุขาว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางอภิญญา มีสวัสดิ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางเสาวลักษณ์ รักช้าง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางปิยนุช สุริโย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นายหร้อโสน ดนเขียว
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางเพชรรัตน์ เปล่งเสียง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1