สายชั้น ป.4

นางเนตรนิดา อภิรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวชิตชนก ปาธะรัตน์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางเนตรนิดา อภิรักษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางเจียมจิรา โรจนแพทย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3

นางชุติกานต์ เมืองไทย
ครู คศ.1
หัวหน้าสายชั้น ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/3