พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
1) พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรมจริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นธรรม
2) พัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัย
3) โรงเรียนมระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

เป้าประสงค์
1) ผู้เรียนมีคุณภาพและมาตรฐานระดับสากล มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ดำรงไว้ซึ่งความเป็นไทย
2) ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล
3) โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา