สายชั้น ป.6

นางพิชามญชุ์ แก้วหัวไทร
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางธันยาภรณ์ พูลเอียด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุภาพร ไกรเกตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุภาวดี หนูชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางถนอมเพ็ญ ชูบัว
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางสาวสุนันทา สาเส็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางพิชามญชุ์ แก้วหัวไทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเกลี้ยง
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5