สายชั้น ป.6

นางธันยาภรณ์ พูลเอียด
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้น ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางวรรณิศา หนูเจริญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสุภาพร ไกรเกตุ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสุภาวดี หนูชู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวสุนันทา สาเส็ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางพรทิพย์ อินทรภักดิ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/3

นางพิชามญชุ์ แก้วหัวไทร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5

นางนิภาวรรณ ศรีทาพักตร์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/4

นางสาวรัตนาภรณ์ บุญเกลี้ยง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/5