สายชั้น ป.2

นางนงลักษณ์ มาตรชมภู
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางสุรพา อ่อนสีแก้ว
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวเบญจวรรณ พรหมมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจุติพร ช่วยพิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางกาญจนา บุญโยม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางศุภลักษณ์ วงศ์รักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5