สายชั้น ป.2

นางสุรพา อ่อนสีแก้ว
ครู คศ.4
หัวหน้าสายชั้น ป.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางนงลักษณ์ มาตรชมภู
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางภัทราณี จันทร์เกื้อ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางจุติพร ช่วยพิชัย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสุรพา อ่อนศรีแก้ว
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสยมพร พันธุ์เล่ง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/4

นางสาวเบญจวรรณ พรหมมาก
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางศุภลักษณ์ วงศ์รักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5