เอกสารงานวิจัยเพื่อการศึกษา
การพัฒนาทักษะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช่เกมทางภาษา
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 66
รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ด้วยกิจกรรมเกม การศึกษา โดยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ตามแนวคิดไฮสโคป ชั้นอนุบาล 2/3 โรงเรียนอนุบาลพัทลุง
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 66
การพัฒนาทักษะการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของเด็กปฐมวัย โดยชุดกิจกรรมเสริมประสบการณ์ การเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา เรื่อง งานประเพณี แข่งโพนลากพระ จังหวัดพัทลุง
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 66
การพัฒนาทักษะการคิดพื้นฐานของเด็กปฐมวัย โดยการจัดกิจกรรมเกมการศึกษา
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 66